voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden voor het huren van een E-bike

1. Definities

LESSOR; De eigenaar van de e-bike, e-Velo Gers

Huurder: De partij die de e-bike huurt.

Passagier: elke volwassene of minderjarige die op de passagiersstoel van de gehuurde e-bike wordt vervoerd.

E-bike: omvat de e-bike, alle accessoires en uitrusting die bij de huur zijn inbegrepen.

2. Elektrische fietsuitrusting en toebehoren

De elektrische fietsen van RENTAL worden verhuurd met de volgende accessoires:

 • Waarschuwingsbel
 • Voor- en achterlichten
 • Helm (indien LESSEE deze niet verschaft)
 • Beveiligd slot
 • Extra helm voor passagier (indien LESSEE niet voorziet)

De VERHUURDE Elektrische Fiets en alle hierboven vermelde items worden hierna aangeduid als de E-BIKE.

3. Ingangsdatum bepaling en terugvordering

Voor de inontvangstneming van de E-BIKES dient de LESSEE het volgende te verstrekken:

 • Een borg van 800 euro voor elke e-bike. Deze kan worden betaald in contanten, met een Franse bankcheque of bij online reservering via Stripe. Als alternatief kan de LESSEE de LESSOR voorzien van geldige creditcardgegevens.
 • Een kopie van het nationale identiteitsbewijs of paspoort van de HUURDER
 • Aanvaarding van de voorwaarden

Kopieën van legitimatiebewijzen en kredietkaartgegevens worden bij inlevering van de elektrische fiets(en) vernietigd

De HUUR gaat in op het moment dat de HUURDER de E-BIKE(S) in ontvangst neemt. Alle risico's in verband met de E-BIKE(S) HUUR gaan over op het moment dat de E-BIKE(S) worden afgeleverd aan de HUURDER, die ze vervolgens onder de volledige verantwoordelijkheid van de HUURDER in ontvangst zal nemen.

De LESSEE stemt ermee in de E-BIKE (S) met zorg te gebruiken voor het beoogde doel, te zorgen voor het onderhoud ervan, eventuele schade aan de E-BIKE (S), boetes en kosten voor verkeersovertredingen te betalen.

Bij teruggave van de E-BIKE(s), zodra is bevestigd dat er geen schade of verlies is opgetreden, zal de borg volledig worden terugbetaald.

De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de e-bike. Er wordt een slot van hoge kwaliteit meegeleverd dat altijd moet worden gebruikt wanneer de E-BIKE onbeheerd wordt achtergelaten. In het geval dat een E-BIKE wordt gestolen, is de HUURDER aansprakelijk voor de volledige vervangingskosten.

Indien de HUURDER opteert voor de breuk/diefstalwaarborg, is de HUURDER beschermd tegen breuk, hetzij geheel of gedeeltelijk, diefstal door geweldpleging, inbraak of wanneer de fiets aan een vast punt is bevestigd. In geval van breuk wordt een eigen risico van 10% van de reparatierekening met een minimum van 10 euro aan u in rekening gebracht en in geval van onherstelbare breuk of diefstal wordt een eigen risico van 10% van de waarde van de fiets aan u in rekening gebracht. Voor meer details verwijzen wij u naar de garantiegegevens op onze website evelogers.com of in de winkel

Van diefstal van de E-BIKE dient aangifte te worden gedaan bij de politie en een kopie van de aangifte bij de politie dient aan de LESSOR te worden verstrekt.

Dit CONTRACT is slechts van kracht voor de duur van de huur. Indien de HUURDER de E-BIKE (S) na deze periode behoudt zonder zijn situatie te hebben geregulariseerd, verliest hij het voordeel van alle garanties voorzien in het CONTRACT.

De HUURDER erkent de E-BIKE (s) in goede staat en met de basisuitrusting te hebben ontvangen. De HUURDER verklaart persoonlijk vrij te zijn geweest om de uitrusting te controleren.

De HUURDER is verplicht de fiets aan het einde van de in het huurcontract bepaalde huurperiode aan de LESSOR terug te bezorgen.

Ophalen bij de VERHUURDER tussen 08:00 en 09:00 uur. Terugbrengen tussen 16:00 en 17:00 uur op de laatste dag van de VERHUUR.

Aflevering op de locatie van LESSEE is volgens afspraak tussen 09:00 en 10:00 uur. LESSOR zal de E-BIKE(s) op de laatste dag van de HUUR tussen 17:00 en 18:00 uur ophalen.

 

4 Betaling

De volledige huurdienst moet vooraf worden betaald. De geaccepteerde betalingswijzen zijn: alle belangrijke kredietkaarten, Paypal of een Franse cheque ten gunste van e-Velo Gers (LESSOR) of contant.

 • De huur zal volledig terugbetaald worden indien geannuleerd wordt voor 08.00 uur op de dag van de huur.
 • Bij annulering na 08.00 uur wordt 50% terugbetaald.
 • Bij een no-show vindt geen restitutie plaats.
5. Gebruik E-bike

De LESSEE verklaart in staat te zijn de E-BIKE te gebruiken en op de E-BIKE(s) te kunnen rijden. Instructie in het gebruik van de fiets zal worden verstrekt. E-BIKES n worden verhuurd met acculader. Het is de verantwoordelijkheid van de LESSEE om ervoor te zorgen dat hij/zij de beperkingen van de fiets, de aanduiding van de actieradius en het reizen binnen de betreffende actieradius begrijpt.

LESSEE verbindt zich ertoe de E-BIKE (s) niet uit te lenen of door een andere partij te laten berijden. Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de LESSOR en LESSEE is het uitlenen of onderverhuren van de E-BIKE (s) ten strengste verboden.

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen is het de HUURDER ten strengste verboden om mechanische aanpassingen aan de E-BIKE uit te voeren in geval van defect, anders dan het herstellen van een lekke band of het vervangen van de binnenband. Voor elke andere oorzaak dient de LESSEE e-Velo Gers (0610455638) zonder uitstel op de hoogte te brengen.

De LESSEE verbindt zich ertoe de E-BIKE met voorzichtigheid te gebruiken, zonder gevaar voor derden, in overeenstemming met de geldende reglementering, de Wegcode en de heersende omstandigheden. Het dragen van een helm wordt sterk aanbevolen door de LESSOR.

Wanneer de E-BIKE (s) wordt geparkeerd en onbeheerd wordt achtergelaten, moet de E-BIKE (s) stevig worden vergrendeld aan een onwrikbaar object op een zodanige wijze dat het slot niet gemakkelijk kan worden verwijderd. In geval van diefstal van de E-BIKE of een deel daarvan, dient de LESSEE de LESSOR onmiddellijk op de hoogte te stellen en aangifte te doen bij de plaatselijke politie, waarbij de LESSOR een kopie van de afgelegde verklaring/aangifte ontvangt.

Het gebruik van de E-BIKE geschiedt uitsluitend tijdens daglichturen. Indien de LESSEE de E-BIKE tijdens de uren van duisternis gebruikt, begrijpt en aanvaardt de LESSEE de volledige verantwoordelijkheid voor alle Risico's.

In dit HUURCONTRACT is voorzien in mechanische bijstand binnen een straal van 1 tot 30 km (vanaf de locatie van de LESSEE) voor reparaties die tot gevolg hebben dat de E-BIKE niet kan rijden (gebroken ketting, lekke band niet kunnen repareren, verbogen velg, defecte remmen) en op voorwaarde dat de LESSEE zich in een gebied bevindt dat toegankelijk is voor motorvoertuigen. In het geval dat de E-BIKE beschadigd raakt of een mechanisch defect oploopt als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid door de LESSEE, wordt een voorrijkosten van 100 euro in rekening gebracht om de E-BIKE te herstellen.

LESSOR is niet verantwoordelijk voor de recuperatie van de E-BIKE(s) in geval van een ongeplande gebeurtenis die buiten de controle van LESSOR valt, namelijk:

 • BEKWAAMHEID VAN DE LESSEE - de LESSEE is niet in staat om de E-BIKE effectief te berijden.
 • Rittenschema - de LESSEE houdt zich niet aan zijn schema en moet de rit afbreken en de fiets niet terugbrengen naar het terrein van de LESSOR.
 • Batterijontlading - routeplanning en paraatheid waardoor de LESSEE zonder elektrische stroom komt te zitten.
 • Vermoeidheid - de LESSEE is niet in staat om effectief te fietsen.
 • Ongeluk - wanneer een ongeluk verdere reis verhindert.

De E-BIKE(S) wordt (worden) in een verkeersveilige toestand gehouden: het is de verantwoordelijkheid van de HUURDER om de E-BIKE(S) bij aflevering en voor het begin van een rit te controleren.

Wanneer een HUURDER van plan is een passagier in een kinderzitje of op een passagiersstoel van het type Rad Runner te vervoeren, aanvaardt de HUURDER door het aanvaarden van deze voorwaarden de risico's in naam van de passagier.

6. Verbod

Het is LESSEE verboden om

 • De E-BIKE(S) VERHUURDEREN te wijzigen of mechanische reparaties uit te voeren, met uitzondering van reparaties aan lekke banden.
 • De E-BIKE onderverhuren of uitlenen aan een andere partij
 • Om passagiers te vervoeren die niet in dit HUURCONTRACT zijn opgenomen
 • Om de HUUR zonder toestemming van de LESSOR te verlengen
 • Om de E-BIKE te gebruiken voor competitieve activiteiten
 • Om de E-BIKE te gebruiken voor doeleinden waarvoor hij niet is ontworpen
7. Verzekering Aansprakelijkheid Diefstal

Voor de betreffende E-BIKE(S) HUUR is de HUURDER verantwoordelijk voor lichamelijk letsel, dood of materiële schade die de HUURDER aan derden kan toebrengen tijdens het gebruik van de E-BIKE HUUR waarvan de HUURDER erkent dat hij er de wettelijke voogdij over heeft, vanaf het moment dat deze HUUROVEREENKOMST van kracht wordt en op het moment dat de HUURDER de E-BIKE(S) in ontvangst neemt.

Krachtens de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek wordt de HUURDER aansprakelijk gesteld voor aan derden toegebrachte schade.

De LESSOR is niet aansprakelijk voor enige schade die door de LESSEE wordt geleden of veroorzaakt in verband met het gebruik van de aan hen verhuurde E-BIKE(s).

De HUURDER zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verborgen gebreken aan de E-BIKE(s) op voorwaarde dat de HUURDER het bewijs van de voornoemde gebreken levert.

DE HUURDER verklaart verzekerd te zijn en gaat ermee akkoord contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij van DE HUURDER voor eventuele schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van het gebruik van de HUUR-E-BIKE(S) door DE HUURDER. Door deze voorwaarden te aanvaarden, bevestigt DE HUURDER de risico's die verbonden zijn aan deze E-BIKE (s) huur afdoende te hebben afgedekt.

In geval van schade als gevolg van een ongeval, verlies, diefstal of onjuist gebruik van de HUUR-EBIKE, is de LESSE verantwoordelijk voor de reparatiekosten. In geval van totale schade of verlies is de LESSEE verantwoordelijk voor de vervangingswaarde van de E-BIKE (s). Indien de LESSEE kiest voor de schade/diefstalgarantie, zie ARTIKEL 3

Behalve in geval van overmacht moet elk ongeval zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, worden gemeld.

De LESSEE die deze voorwaarden niet naleeft, zal een door de LESSOR geraamde schadevergoeding moeten betalen.

Het wordt aanbevolen dat de HUURDER (of passagier) een adequate verzekering afsluit met een dekking voor medische kosten, persoonlijke ongevallen, verlies van bezittingen en annulering. LESSOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, letsel of verlies/beschadiging van bezittingen van LESSEE (of passagier) tijdens het gebruik van de HUURINGE-Bike(s).

8. Risico

LESSEE begrijpt en aanvaardt dat het huren van deze E-BIKE(s) en het deelnemen aan wielrennen LESSEE (& passagier) blootstelt aan vele gevaren die een onvermijdelijk risico op overlijden, persoonlijk letsel (met inbegrip van maar niet beperkt tot ernstig ruggengraat- of hoofdletsel) en verlies van of schade aan eigendommen met zich mee kunnen brengen. LESSEE (& passagier) begrijpt ook dat LESSEE in goede fysieke gezondheid moet verkeren om deel te nemen aan het fietsen en LESEE bevestigt dat LESSEE (& passagier) geen belangrijke gezondheidsproblemen heeft die LESSEE (of passagier) verhinderen om deel te nemen aan het fietsen. LESSEE (& passagier) geen medische aandoening heeft of gediagnosticeerd is met een medische aandoening die LESSEE (of passagier) verhindert om te fietsen. Ondanks voornoemde risico's en erkenningen, aanvaardt LESSEE hierbij alle risico's op letsel of verlies van leven van LESSEE en/of passagier en verlies of schade aan eigendommen die voortvloeien uit deze E-BIKEVERHUUR en deelname aan het fietsen. LESSEE (& passagier) begrijpt het risico dat inherent is aan het gebruik van deze E-BIKE VERHUURDER en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle schade of letsel die hieruit kan voortvloeien.

Als tegenprestatie voor het feit dat de LESSOR de E-BKE(s) aan de LESSEE verhuurt, ontslaat de LESSEE de LESSOR (e-Velo Gers) en de aan de LESSOR gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten of werknemers uitdrukkelijk en voor altijd van alle aansprakelijkheid of claims voor letsel, ziekte, overlijden of verlies van of schade aan eigendommen die de huurder kan lijden tijdens het huren van deze e-bike en het deelnemen aan wielrennen.

Het is de intentie van LESSEE om LESSOR te ontslaan en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of verlies van leven, veroorzaakt door nalatigheid van LESSEE of gebaseerd op contractbreuk, inbreuk op garantie of enige andere wettelijke theorie. Door dit HUURCONTRACT te ondertekenen, erkent de LESSEE volledig dat indien letsel, ziekte, overlijden of schade wordt toegebracht aan LESSEE terwijl LESSEE deze E_BIKE(s) huurt of deelneemt aan het fietsen, LESSEE geen recht zal hebben om een claim in te dienen of een rechtszaak aan te spannen tegen LESSOR of aan haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten of werknemers.

9. Zekerheid & Borg

Wanneer de E-BIKE (S) wordt geleverd, betaalt de HUURDER een waarborg (zie artikel 3). Wanneer de E-BIKE (S) wordt teruggegeven, wordt de waarborg terugbetaald aan de HUURDER, verminderd met eventuele schade of inhoudingen zoals bepaald in dit CONTRACT.

In het geval dat de E-BIKE (S) verlies of schade heeft geleden, is de HUURDER aansprakelijk voor alle kosten (zie artikel 3 voor de diefstal/beschadigingsgarantie indien de HUURDER voor deze optie heeft gekozen). Een overzicht van de meest voorkomende kosten vindt u op https://evelogers.com/terms-conditions/. Normale slijtage wordt niet in rekening gebracht, maar omvat niet gebroken spaken, velgen, verbogen velgen, beschadigde frames, sturen, zadels of andere onderdelen als gevolg van schade door verkeerd gebruik en/of valpartijen. Beschadigde onderdelen of componenten zullen naar goeddunken van LESSOR worden gerepareerd/vervangen en LESSEE stemt ermee in de normale winkel- en detailhandelprijzen voor vervangen onderdelen te betalen.

In het geval dat een e-bike te laat wordt teruggebracht (na 1700), is de HUURDER een vergoeding verschuldigd van 10 euro per fiets per uur.

Indien de e-bike(s) wordt (worden) afgeleverd/opgehaald bij de locatie van de LESSEE, zal niet-beschikbaarheid (na 1800) van de e-bike(s) / huurder worden behandeld als een te late teruggave en in rekening worden gebracht tegen 10 euro per uur per e-bike.

In het geval dat een e-bike in een zeer vuile staat wordt geretourneerd omdat deze off-road is gebruikt in natte / modderige omstandigheden, zal de huurder een bedrag van 25 euro verschuldigd zijn voor het schoonmaken. Normaal straatvuil is acceptabel.

10. Opdracht

De bij de E-BIKE(s) geleverde accessoires mogen door de LESSEE niet worden verwijderd of gewijzigd. De E-BIKE(s) mag niet worden gebruikt als onderpand of worden overgedragen aan een andere partij. De HUURDER stemt ermee in om met betrekking tot de HUUR-EBIKE(N) geen enkel recht, zakelijk of anderszins, ten gunste van wie dan ook, toe te kennen dat het genot ervan kan beïnvloeden of de beschikbaarheid of het volledige eigendom van de E-BIKE aan de HUURDER kan beperken.

11. Terug

Aan het einde van de in dit CONTRACT voorziene HUURperiode en in geval van niet-teruggave van de E-BIKE(N) of in geval van niet-betaling van een deelfactuur, blijft de HUURDER verantwoordelijk voor de E-BIKE(N) die in zijn bezit is (zijn). De teruggave ervan is verplicht aan het einde van de voorziene huurperiode, onder de sancties voorzien in artikel 314-1 van het nieuwe Strafwetboek, zonder dat een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs vereist is en waarvoor de HUURDER geen enkel beletsel kan aanvoeren.

12.Juristrictie

De HUURDER en de LESSOR komen uitdrukkelijk overeen dat elk geschil dat uit de uitvoering van dit CONTRACT zou kunnen voortvloeien, onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Toulouse zal vallen.

Begrijpen van

DE LESSEE is zich bewust van het belang van het dragen van een helm. Het wordt aanbevolen om te allen tijde een helm te dragen. LESSEE begrijpt dat deze activiteit kan leiden tot ernstig letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, letsel aan de ruggengraat of het hoofd. LESSEE begrijpt dat deze activiteit kan resulteren in gevaren die worden veroorzaakt door andere fietsen en verkeers- of wegomstandigheden. LESSOR heeft alle vragen die LESSEE heeft, beantwoord.

LESSEE begrijpt ook dat LESSEE niet aan deze activiteit mag deelnemen als LESSEE onder invloed is van alcohol of drugs.

Kosten (Euro HT) bij verlies of beschadiging van uw huur e-bike